Leasing – na czym polega i jakie są rodzaje?

Leasing pozwala na korzystanie z różnego rodzaju majątku bez konieczności jego zakupu za pełną wartość z góry. Jest to popularna forma finansowania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, ponieważ pozwala na uniknięcie dużych wydatków jednorazowych, a jednocześnie zapewnia dostęp do niezbędnych zasobów. Na czym polega leasing, jakie są jego rodzaje i czy opłaca się wziąć?

Na czym polega leasing?

Leasing to rodzaj długoterminowego wynajmu, który daje możliwość korzystania z pojazdów, maszyn czy innych aktywów bez potrzeby ich pełnego finansowania z własnych środków. W ramach umowy, leasingodawca (często firma lub bank) przekazuje leasingobiorcy (klientowi) prawo do użytkowania przedmiotu w zamian za regularne płatności przez ustalony czas. Jest to zwykle opłata miesięczna uzależniona od wartości dobra oraz okresu trwania umowy.

Strony leasingu

W umowie leasingu głównymi stronami są:

 1. Leasingodawca - posiada przedmiot leasingu i udostępnia go leasingobiorcy na zasadach określonych w umowie. Może nim być bank, instytucja finansowa specjalizująca się w leasingu, producent sprzętu lub inny podmiot dysponujący odpowiednim majątkiem.
 2. Leasingobiorca - otrzymuje prawo do używania przedmiotu leasingu w zamian za regularne płatności. Może nim być przedsiębiorstwo oraz osoba prywatna, która potrzebuje określonego rodzaju majątku do celów zawodowych lub osobistych.

W niektórych przypadkach w proces leasingowy mogą być zaangażowane dodatkowe strony, takie jak:

 • Dostawcy sprzętu lub pojazdów - gdy leasing dotyczy konkretnych marek lub modeli sprzętu.
 • Instytucje ubezpieczeniowe - gdy ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest wymagane przez leasingodawcę.
 • Poręczyciele lub gwaranci - gdy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niespełnienia warunków umowy przez leasingobiorcę.

Każda z tych stron ma swoje prawa i obowiązki określone w umowie leasingowej.

Rodzaje leasingu

Istnieją dwa główne rodzaje leasingu:

 1. Operacyjny - jest bardziej podobny do wynajmu.
  • Leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu, a klient płaci za możliwość jego użytkowania.
  • Często obejmuje usługi dodatkowe, takie jak serwis czy ubezpieczenie.
  • Umowa jest zazwyczaj krótkoterminowa i oferuje większą elastyczność.
  • Wartość przedmiotu leasingu nie jest w pełni amortyzowana.
  • Płatności leasingowe są zwykle niższe niż w przypadku leasingu finansowego.
 2. Finansowy przypomina bardziej zakup na raty.
  • Klient z czasem staje się właścicielem przedmiotu.
  • Wartość przedmiotu jest w pełni amortyzowana w trakcie trwania umowy.
  • Płatności leasingowe często obejmują wartość przedmiotu oraz odsetki.
  • Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu za symboliczną kwotę.

Co można wziąć w leasing?

W leasing można wziąć praktycznie każdy rodzaj majątku trwałego, o ile w swoich warunkach nie wyklucza tego konkretny leasingodawca. Najpopularniejsze kategorie aktywów, które często są przedmiotem umów to:

 1. Pojazdy - samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki, maszyny rolnicze, sprzęt budowlany, motocykle, łodzie, jachty, samoloty itp.
 2. Sprzęt - maszyny produkcyjne, sprzęt budowlany, biurowy, fitness, urządzenia medyczne itp.
 3. Nieruchomości - biura, magazyny, obiekty handlowe i produkcyjne itp.
 4. Inne - oprogramowanie, urządzenia energetyczne (np. panele słoneczne) itp.

Zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, największą popularnością cieszy się leasing samochodu.

Jak wygląda proces uzyskania leasingu?

Proces uzyskania leasingu obejmuje kilka kroków:

 1. Określenie potrzeb.
 2. Wybór oferty.
 3. Wypełnienie wniosku o leasing.
 4. Ocena zdolności kredytowej.
 5. Ustalenie warunków umowy i jej podpisanie.
 6. Dostawa przedmiotu leasingu i użytkowanie.
 7. Zakończenie umowy.

1. Określenie potrzeb

Po podjęciu decyzji o leasingu, pierwsze co należy zrobić to dokładnie przeanalizować potrzeby, aby określić:

 • Jakiego rodzaju aktywa są niezbędne.
 • Jak długo będą używane.
 • Jaki rodzaj leasingu (operacyjny czy finansowy) będzie najlepiej odpowiadał potrzebom firmy lub indywidualnym oczekiwaniom.

2. Wybór oferty

Po przeanalizowaniu potrzeb, kolejnym krokiem jest jest wybór dostawcy. Może to być instytucja finansowa, firma leasingowa lub producent sprzętu oferujący leasing bezpośrednio. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić przynajmniej kilka ofert i porównać sobie warunki, koszty, dostępność dodatkowych usług (np. serwisowania) oraz elastyczność umowy.

3. Wypełnienie wniosku o leasing

Po wyborze leasingodawcy, czas na wypełnienie stosownego wniosku. W niektórych sytuacjach wystarczy zawrzeć w nim informacje odnośnie aktywa, które ma być przedmiotem umowy. Jednak w przypadku bardziej złożonych transakcji, w których wartość przedmiotu jest duża, firma leasingowa może wymagać dodatkowych dokumentów np. deklaracji podatkowych, zaświadczenia o braku zaległości, wyciągu z księgi przychodów i rozchodów itp.

4. Ocena zdolności kredytowej

Po wypełnieniu wniosku i załączeniu stosownych dokumentów leasingodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej. Proces ten może obejmować analizę historii kredytowej, stabilności finansowej oraz możliwości regulowania zobowiązań.

5. Ustalenie warunków umowy i jej podpisanie

Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej ustala się warunki umowy, takie jak jej długość, wysokość rat, opcje końcowe (wykup, zwrot, przedłużenie), a także wszelkie dodatkowe usługi. Gdy obie strony dojdą do porozumienia, podpisuje się dokument prawny, który reguluje wszystkie aspekty relacji pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą, w tym prawa i obowiązki każdej ze stron.

6. Dostawa przedmiotu leasingu i użytkowanie

Po podpisaniu umowy firma leasingowa dostarcza przedmiot, z którego można korzystać. Od tego momentu należy pamiętać o regularnych płatnościach zgodnie z harmonogramem oraz przestrzeganiu warunków umowy, zwłaszcza jeśli chodzi o użytkowanie i konserwację aktywa.

7. Zakończenie umowy leasingowej

Po zakończeniu okresu leasingu, w zależności od typu i warunków umowy, można zdecydować się na:

 1. Wykup przedmiotu - za wcześniej ustaloną cenę wykupu. Jest to popularna opcja dla tych, którzy chcą stać się właścicielami aktywa.
 2. Zwrot przedmiotu - jest to częsta opcja w przypadku leasingu operacyjnego, pozwalająca na zawarcie kolejnej umowy i wymianę przedmiotu na nowszy model.
 3. Renegocjację umowy - jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które pragną kontynuować użytkowanie aktywa, ale na zmienionych warunkach. Pozwala to na przykład na odłożenie w czasie decyzji o wykupie przedmiotu i obniżenie jego kosztu, co może okazać się przydatne, gdy brakuje środków na dokonanie tego bezpośrednio po zakończeniu umowy.

Czy opłaca się wziąć leasing?

Decyzja o tym, czy leasing się opłaca, zależy od wielu czynników. Jednak korzyści z tego typu najmu dotyczą zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, oferując szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi formami finansowania zakupu. Najważniejsze z nich to:

 1. Obniżenie wydatków początkowych - leasing umożliwia korzystanie z najnowszego sprzętu czy pojazdów bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu na start. Dzięki temu, zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą zachować płynność finansową i przeznaczyć środki na inne potrzeby.
 2. Elastyczność i dostosowanie do potrzeb - umowy leasingowe oferują różnorodność w zakresie terminów, rat miesięcznych i opcji końcowych (np. wykup, zwrot, przedłużenie umowy). Dzięki temu można dopasować warunki do indywidualnych preferencji i potrzeb operacyjnych.
 3. Mniejsze podatki - płatności leasingowe można w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, aby obniżyć podstawę opodatkowania. Dla przedsiębiorstw może to być znaczna korzyść finansowa.
 4. Dostęp do nowoczesnej technologii - leasing ułatwia regularne wymienianie sprzętu na nowsze modele, co jest szczególnie istotne w branżach, w których szybki rozwój może gwarantować sporą przewagę nad konkurencyjną.
 5. Prostota i wygoda - leasing zazwyczaj można otrzymać szybciej i łatwiej niż kredyt.

Wady leasingu

 • Koszt całkowity - przekracza koszt zakupu, zwłaszcza jeśli przedmiot jest leasingowany przez długi czas.
 • Ograniczenia umowne - niektóre mogą być niewygodne, na przykład limity kilometrów dla pojazdów, restrykcje dotyczące modyfikacji sprzętu czy brak możliwości udostępniania ich osobom trzecim.
 • Konieczność wykupu lub zwrotu przedmiotu - po zakończeniu umowy leasingowej należy oddać aktywo lub je wykupić, co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Ostateczną decyzję najlepiej podjąć po dokładnej analizie wszystkich kosztów i korzyści, z uwzględnieniem indywidualnych celów i sytuacji finansowej.

Leasing czy kredyt?

Wybierając między leasingiem a kredytem warto wziąć pod uwagę różne kwestie, takie jak:

 1. Cel finansowania - jeśli celem jest zachowanie płynności finansowej i regularna aktualizacja aktywów, leasing może być lepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak priorytetem jest długoterminowa własność i korzystanie z majątku bez ograniczeń, kredyt może być bardziej odpowiedni.
 2. Koszty całkowite - ważne jest, aby porównać całkowite koszty obu opcji, uwzględniając odsetki kredytowe, potencjalne korzyści podatkowe oraz opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu.

Leasing z reguły jest tańszy, łatwiejszy do uzyskania i bardziej elastyczny. Jednak zalety tej formy finansowania odczują przede wszystkim przedsiębiorcy, ponieważ osoby fizyczne nie mają możliwości skorzystania z takich samych rozwiązań podatkowych.

Leasing

 • Niskie koszty wstępne - zazwyczaj wymaga mniejszego kapitału początkowego niż kredyt.
 • Elastyczność - łatwa zamiana na nowsze modele po zakończeniu umowy leasingowej.
 • Korzyści podatkowe - płatności leasingowe często mogą być w całości odliczane od podatku jako koszty operacyjne.
 • Brak ryzyka utraty wartości - ponosi je leasingodawca.
 • Ograniczenia - umowy leasingowe mogą zawierać ograniczenia, takie jak limity kilometrów dla pojazdów czy warunki dotyczące stanu technicznego sprzętu przy zwrocie.

Kredyt

 • Własność - aktywo wprawdzie od razu przechodzi na własność, ale stanowi zabezpieczenie do czasu całkowitej spłaty kredytu.
 • Brak ograniczeń użytkowania - swobodne dysponowanie i modyfikowanie zakupionego majątku.
 • Korzyści podatkowe - możliwość odliczenia odsetek od kredytu oraz amortyzacji jako koszty uzyskania przychodu.
 • Większe zobowiązanie finansowe - zwykle wymaga większego wkładu własnego.
 • Ryzyko utraty wartości - ponosi je właściciel przedmiotu.

Leasing konsumencki a kredyt samochodowy

Ponieważ pojazdy są najczęściej wybieranym aktywem, poniższa tabela przedstawia najważniejsze podobieństwa i różnice między kredytem samochodowym a leasingiem konsumenckim.

KryteriumLeasing konsumenckiKredyt samochodowy
Prawo własnościFirma leasingowa jest właścicielem do czasu zakończenia umowy. Istnieje opcja wykupu.Kredytobiorca jest właścicielem, ale pojazd służy jako zabezpieczenie do czasu spłaty kredytu.
FormalnościUproszczone procedury wymagają tylko dowodu tożsamości, a standardowe dokumentów potwierdzających dochody.Poza dokumentami dotyczącymi kredytobiorcy, wymagana jest także dokumentacja pojazdu dla oceny zabezpieczenia.
Weryfikacja BIKTakTak
KosztyWkład własny, rata leasingowa, opłata za wykup.Prowizja kredytowa, raty kapitałowo-odsetkowe, opłaty związane z zabezpieczeniem.
Limit kilometrówRóżne limity, zależne od leasingodawcy.Brak limitu.
Polisa ACWymaganaWymagana
SerwisWyłącznie w autoryzowanych serwisach.Bez ograniczeń, zależnie od wyboru kredytobiorcy.
Korzystanie przez osoby trzecieMożliwe po otrzymaniu upoważnienia od leasingodawcy.Możliwe bez dodatkowych warunków.

Kto nie dostanie leasingu?

Z odmową leasingu mogą spotkać się osoby lub firmy niespełniające określonych kryteriów. Najczęściej jest to spowodowane przez:

 1. Brak historii kredytowej - utrudnia leasingodawcom ocenę ryzyka związanego z leasingobiorcą.
 2. Negatywną historię kredytową - obecność w rejestrach dłużników, takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) obniża wiarygodność leasingobiorcy.
 3. Niewystarczające dochody - leasingodawca może uznać, że zarobki są niewystarczające do pokrycia rat oraz innych zobowiązań.
 4. Młody wiek firmy - leasingodawca często wymaga pewnego okresu działalności na rynku, więc nowo założone firmy bez udokumentowanej historii finansowej mogą mieć trudności z uzyskaniem leasingu.
 5. Branżowe ryzyko - firmy działające w branżach uznawanych za ryzykowne mogą mieć większe trudności w uzyskaniu leasingu.

W przypadku odrzucenia wniosku leasingowego warto zapytać o przyczynę odmowy i ewentualnie podjąć kroki w celu poprawy swojej sytuacji lub poszukać innych form finansowania.

Podsumowanie

Leasing jest popularną i elastyczną formą finansowania, korzystną zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Pozwala na użytkowanie nowoczesnego sprzętu, pojazdów czy innych aktywów bez konieczności ich pełnego zakupu. Dzięki temu można uniknąć dużych wydatków początkowych oraz łatwiej zarządzać budżetem.

Umożliwia także łatwą aktualizację aktywów do nowszych modeli, co ma kluczowe znaczenie w branżach podlegających szybkim zmianom technologicznym. Jednak warto dokładne przeanalizować warunki umowy leasingowej i porównać z innymi dostępnymi opcjami finansowania, aby upewnić się, że jest to najbardziej korzystna opcja.

Co sądzicie o leasingu? Podzielcie się opinią w komentarzu.


Zarabianiem w internecie zainteresowałem się wiele lat temu, sprawdzając różne możliwości. W 2015 roku zdecydowałem się na założenie tego bloga, aby opisywać różnorodne metody generowania dochodu online. Jeśli nie ma we wpisie informacji, których szukasz, masz pomysł na nowy temat lub potrzebujesz pomocy - daj znać! (Dane kontaktowe w stopce).

Zobacz też:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Opinie w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Chętnie poznam Twoją opinię na ten tematx